W ramach projektu wsparcie osób pokrzywdzonym przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych, obejmuje między innymi:

 • Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
 • Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej,
 • Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej. Informacja na temat pomocy OPOP w języku migowym znajduje się TUTAJ
 • Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną,
 • Organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu,
 • Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji, wyrobów medycznych,
 • Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych,
 • Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy,
 • Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia,
 • Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za media (lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny),
 • Usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa,
 • Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskaniem świadczeń i regulowaniem ww. spraw,
 • Porywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 • Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
 • Finansowanie kosztów wyjazdu:
  1. Osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
  2. Uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4,
 • Finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz itp.
 • Zakup urządzeń i wyposażenia,
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Wszystkie zadania związane z udzielaniem pomocy pokrzywdzonym znajdują się w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2019, poz. 683).

Comments are closed.

Oferta pomocy
Skontaktuj się z nami
Close Search Window